ក្នុងស្អប់មានស្រឡាញ់ (The loved hate)

ស្រឡាញ់កំពុងស្និទ្ធស្នេហស្នាល

ពេលវេលាកាលស្អប់ជ្រៀតជ្រែក

ឱយស្រឡាញ់បែកជាពីរមែក

ជាប់គ្នារលែកស្ទើរមិនដាច់។

ព្រោះស្រឡាញ់ជាប់ដោយចិន្តា

ក្បែរគ្នាកាលណាមិនងាយផ្តាច់

នៅងាកមើលគា្នមិនដាច់ស្រេច

បែកគ្នាបំណាច់មិនចួបវិញ។

មើលគ្នាឱយចិត្តគិតសង្ឃឹម

ចួបគ្នាញញឹមមាត់ពុំចេញ

វាចាខ្លាចស្អប់គេដោលដេញ

ស្អប់បញ្ជាគិញស៊ើបគ្រប់ពេល។

ឆា្ងយគ្នាយូរចិត្តគិតសង្ស័យ

មានថ្មីដោះដៃចិត្តងាករេ

ឱយស្អប់រិតរួតអ្នកទាំងទ្វេ

ស្រឡាញ់បែរវេររេគេច្រៀក។

កើតជាកំហឹងខឹងទៅមក

ពុំមាននឹកភ្នកពេលកើយកៀក

ចិត្តអធ្យាស្រ័យបែកជាភាគ

ស្អប់ទាំងចាំពាក្យថាស្រឡាញ់។

—S. TAY, Mon, 9:22-9:56, 08/08/11

Advertisements